ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 268
ΣΥΝΕΔΡΙΑ τῆς 24ης Ἰουλίου 2018

 

1ο ΘΕΜΑ: Περί ἐπεξεργασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος ὑ-
πό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν αὐτῆς.

 

Στήν Καλαμαριά, σήμερα 24η Ἰουλίου 2018, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα
10:00 π.μ., στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, στήν ὁδό Μητροπολίτου Χρυσάνθου 1, συνῆλθε σέ τακτική συνεδρία τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, σύμφωνα μέ:
1) τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 35 τοῦ Κεφαλαίου Θ’ “Περί τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων” τοῦ Ν. 590/1977 “Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος”.
2) τίς διατάξεις τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 263/2014 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος “Περί συγκροτήσεως ἁ-μοδιοτήτων καί
λειτουργίας τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος” καί
3) τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1034/20-07-2018 ἔγγραφη πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Προέδρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, ἡ ὁποία καί ἐπεδόθη σέ ὅλα τά Μέλη αὐτοῦ διά τηλεομοιοτύπου ἤ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.

 

Κατά τήν συνεδρίαση, παρόντες ἦσαν:
1. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, Πρόεδρος.
2. ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος
(Θωμᾶς) Κωτούλας, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
3. ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκονόμος π. Γεώργιος Βαγγελινός,
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς.
4. ὁ κ. Ἰωακείμ Ζουμπαρίδης, Οἰκονομολόγος.
5. ὁ κ. Ἀνδρέας Μιχαῆλος, Δικηγόρος.
6. ὁ κ. Ἀπόστολος Μπούρας, Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Νέας Κρήνης.
7. ὁ κ. Βασίλειος Κατζικᾶς, Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Φοίνικος καί
ὁ Γραμματέας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Κατζιγκᾶς.

 

Μετά τήν καθιερωμένη Προσευχή καί ἀφοῦ διαπιστώθηκε νόμιμη ἀπαρτία, ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος ἐκήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν, ἐνῷ ἀνεγνώσθησαν καί ἐπεκυρώθησαν τά Πρακτικά τῆς προηγουμένης συνεδριάσεως.

Ἀκολούθως, τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο εἰσῆλθε στή συζήτηση
τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ὑπ’ ἀριθμ. 14202 ἀπόφαση.
1 θέμα (ἐκτός ἡμερησίας διατάξεως): “Περί ἐπεξεργασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας
Κρήνης καί Καλαμαριᾶς καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν αὐτῆς”.

 

Τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, λαβόν ὑπ’ ὄψιν:

  1. τίς διατάξεις τοῦ Ν. 2472/1997 γιά τήν Προστασία τοῦ Ἀτόμου
ἀπό τήν Ἐπεξεργασία Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ὡς αὐτός, τροποποιηθείς, ἰσχύει σήμερα.
2. τίς διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ ΕΕ 2016/679 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ Συμβουλίου τῆς 27ης Ἀπριλίου 2016, ἄλλως Γενικοῦ Κα-
νονισμοῦ γιά τήν Προστασία τῶν Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. ἤ G.D.P.R.), οἱ ὁποῖες ἔχουν ἄμεση καί δεσμευτική ἰσχύ καί ἐφαρμογή ἀπό 25ης Μαΐου 2018
καί
3. τή δεδηλωμένη βούλησή της γιά τήν προστασία τῶν δεδομένων
προσωπικοῦ χαρακτήρα τῶν προσώπων, μέ τά ὁποῖα ἀλληλεπιδρᾶ, ἀλλά
καί τήν ὑποχρέωση συμμόρφωσής της πρός τίς διατάξεις τῆς κειμένης νομοθεσίας γιά τήν προστασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα,
κατόπιν διεξοδικῆς συζητήσεως, ὁμοφώνως ἀποφασίζει τόν καθορισμό τοῦ πλαισίου ἐπεξεργασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος,
συμφώνως πρός τήν ἔννοια τῶν διατάξεων τοῦ Γ.Κ.Π.Δ., ὑπό τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν αὐτῆς,
κατά τή συγκρότηση καί διατήρηση ἀρχείου στοιχείων:

α. Κληρικῶν καί λοιποῦ προσωπικοῦ.

β. πού ἀφοροῦν στή συγκρότηση καταλόγων δικαιούχων παροχῶν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ.) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί
τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων (Ε.Φ.Τ.).

γ. δικαιούχων τοῦ συσσιτίου.

δ. βιογραφικῶν σημειωμάτων ἀτόμων ἀναζητούντων ἐργασία.

ε. δωρητῶν καί χορηγῶν τῶν φιλανθρωπικῶν, πολιτιστικῶν κ.ἄ.δράσεων.

στ. τελέσεως ἱερῶν μυστηρίων.

ζ. ἠλεκτρονικῶν διευθύνσεων καί, ἐν γένει, ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας.

η. γιά τίς δραστηριότητες: τοῦ Γραφείου Νεότητος, τῆς ΣυνάξεωςΝέων Ζευγαριῶν, τῆς Σχολῆς Μουσικῆς, τῶν Σχολῶν παρακολουθήσεως
τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Προκοπείου Πολυδυνάμου Ἐκκλησιαστικοῦ  Κέντρου (Π.Π.Ε.Κ.), τῶν Κοινωνικῶν Φροντιστηρίων, τῶν Κατασκηνώσεων καί
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

θ. ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν.

 

Ἡ, κατά τήν ἔννοια τῶν διατάξεων τοῦ Γ.Κ.Π.Δ., ἐπεξεργασία
τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, πού περιέρχονται στή διάθεση
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν αὐτῆς, πραγματοποιεῖται:

α. γιά τή σύννομη ἀνταπόκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔναντι
ὑποχρεώσεων πού ἐπιβάλλονται σέ αὐτήν καί στούς λειτουργούς, καθώς
καί στούς πάσης φύσεως συνεργάτες της ἀπό τήν κείμενη ἐθνική καί ἐκκλησιαστική νομοθεσία.

β. γιά τήν ἐκτέλεση τῶν νομίμων δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό πλαίσιο πού προδιαγράφεται ἀπό τήν κείμενη ἐθνική καί
ἐκκλησιαστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου τοῦ, πάσης φύσεως, φιλανθρωπικοῦ, ποιμαντικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ της ἔργου.

γ. γιά τή διενέργεια συναλλαγῆς/ῶν μεταξύ αὐτῆς καί τῶν Ἱερῶν
Ναῶν ἤ τῶν Κληρικῶν καί λοιπῶν ὑπαλλήλων, πρός τήν σύννομη ὁλοκλήρωση αὐτῆς/τῶν.

δ. γιά τήν ταυτοποίηση τοῦ προσώπου τῶν Κληρικῶν καί λοιπῶν
ὑπαλλήλων, σέ περίπτωση ὑποβολῆς παραπόνου ἤ ὁποιουδήποτε αἰτήματος πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη, τή διευκόλυνση τῆς ἐπικοινωνίας της μετ’
αὐτῶν, καθώς καί τήν, ἐν γένει, διευκόλυνση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τόν χειρισμό τοῦ παραπόνου ἤ αἰτή-ματος πρός αὐτήν.

ε. γιά τή χρησιμοποίηση τοῦ περιεχομένου παραπόνου ἤ αἰτήματος μέ ὑλικό, ἔντυπο ἤ ἠλεκτρονικό, σχετικά μέ ζητήματα θρησκευτικοῦ
χαρακτῆρος, ἀλλά καί τό ἔργο καί τίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὡς Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁρίζεται ὁ Αἰδεσιμολ/τατος Πρωτ. π.
Στυλιανός Σαρίδης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (διεύθυνση ἐπικοινωνίας: Μ. Χρυσάνθου 1 – 55132 Καλαμαριά, τηλ. ἐπικοινωνίας: 2310481810, email: gae@imkal.gr).

Ἐφ’ ᾧ συνετάγη ἡ παροῦσα Πρᾶξις, ἀναγνωσθεῖσα δέ καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου καί τῶν μελῶν,
ὡς ἕπεται:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
† Ο ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ (Τ.Υ.)

 

Ὁ Γραμματεύς
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
† Πρωτ. Δημήτριος Κατζιγκᾶς (Τ.Υ.)

ΤΑ ΜΕΛΗ
† Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Κωτούλας (Τ.Υ.)
† Οἰκ. Γεώργιος Βαγγελινός (Τ.Υ.)
Ἰωακείμ Ζουμπαρίδης (Τ.Υ.)
Ἀνδρέας Μιχαῆλος (Τ.Υ.)
Ἀπόστολος Μπούτας (Τ.Υ.)
Βασίλειος Κατζικᾶς (Τ.Υ.)

Ἀκριβές ἀντίγραφο
Καλαμαριά, 24-07-2018
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
† Ο ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή" για να συνεχίσετε ή "Ρυθμίσεις απορρήτου" για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των cookies ή να επιλέξετε ποια θα αποδεχθείτε.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.


Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες