ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ν. ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

*********

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29η

Πρός

τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου οὐρανοί ἐπαγάλλονται, 

πᾶσα ἡ γῆ δέ εὐφραίνεται.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

μεγάλη ἡ σημερινή ἑορτή. Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ τήν ἔχει ὀνομάσει ὁ εὐσεβής λαός μας. Καί πραγματικά, ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως εἶναι ἕνα ἄλλο Πάσχα, δίπλα στό μεγάλο ἀνυπέρβλητο Πάσχα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερα, θαυμαστά γεγονότα τελοῦνται στούς οὐρανούς. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, παραλαμβάνει τήν Παναγία Μητέρα Του, τήν ψυχή καί το σῶμα Της, καί τήν ἀναβιβάζει εἰς τά ἄνω, στούς οὐρανούς, τοποθετώντας την πλησίον τοῦ θρόνου τῆς δόξης Του. Ὅλες οἱ ἀγγελικές δυνάμεις,μέ ἱερό ἐνθουσιασμό, ὑποδέχονται Αὐτήν πού εἶναι “τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ”. Θαυμάζουν τό γεγονός τῆς Μεταστάσεώς Της, ὑποκλίνονται στό μεγαλεῖο τῆς καθαρότητός Της, κατανύσσονται ἀπό τό βάθος τῆς ταπεινώσεώς Της, ἐκθαμβοῦνται ἀπό τό κάλλος τῆς μορφῆς Της, ἀλαλάζουν μπροστά στό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ πρός τήν Μητέρα Του.

Στή δέ γῆ, οἱ Ἀπόστολοι, πού κατέφθασαν στήν ἁγία Πόλη τῶν Ἱεροσολύμων, αἰρόμενοι ὑπό νεφῶν, μαζί μέ τίς κόρες τῆς Σιών, τίς πιστές καί ἀφοσιωμένες μαθήτριές Της, θρηνοῦν, γιά τόν πρόσκαιρο χωρισμό καί, παραλλήλως, ἀγάλλονται γιά τήν ἕνωση, καί πάλι, τοῦ Υἱοῦ μέ τήν Μητέρα Του.

Πόσο ὄμορφα περιγράφει τά μεγαλειώδη αὐτά γεγονότα ὁ ὑμνογράφος  τῆς ἑορτῆς στούς ὕμνους τῶν Αἴνων! Ἄς τόν ἀκούσουμε γιά λίγο:

“Μέ τήν ἔνδοξή σου Κοίμηση, τά οὐράνια ἀγάλλονται καί τῶν Ἀγγέλων χαίρονται τά στρατεύματα καί ὅλη ἡ γῆ εὐφραίνεται, ἀπευθύνοντας σέ Ἐσέ ὕμνο ἐπικήδειο, Μητέρα Αὐτοῦ πού δεσπόζει σέ ὅλα. Πρός Ἐσένα, Παναγία Παρθένε, πού δέν γνώρισες γάμο, πρός Ἐσέ πού ἔσωσες τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ γιά τούς προγόνους μας.

Ἀπ’ τά πέρατα ἔφθασαν τῶν Ἀποστόλων οἱ ἐπίλεκτοι, μέ θεϊκό νεῦμα, γιά νά σέ κηδεύσουν, καί, βλέποντάς Σε νά ὑψώνεσαι ἀπ’ τή γῆ στούς οὐρανούς, μέ χαρά σοῦ φώναζαν τά λόγια τοῦ Γαβριήλ, χαῖρε ὄχημα ὅλης τῆς θεότητος, χαῖρε μοναδική, πού ἕνωσες, μέ τήν γέννα Σου, τά οὐράνια μέ τά ἐπίγεια.

Ἐσύ πού γέννησες τήν πηγή τῆς Ζωῆς, τώρα μεταβαίνεις, μέ τή σεπτή κοίμησή Σου, στήν Ζωή τήν ἀθάνατη. Σε συνοδεύουν οἱ Ἄγγελοι, οἱ Ἀρχές καί οἱ Δυνάμεις, οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἀπόστολοι καί ὅλη ἡ δημιουργία, τώρα πού ὁ Υἱός σου ὑποδέχεται μέ τίς παγκάθαρες παλάμες Του τήν ἀκηλίδωτη ψυχή Σου, Παναγία, Παρθένε Μητέρα, νύμφη τοῦ Θεοῦ” (Στιχηρά Αἴνων τῆς ἑορτῆς).

Γῆ καί οὐρανός εὐφραίνονται καί πανηγυρίζουν, γιά τήν Κοίμηση καί Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Καί μαζί τους εὐφραινόμαστε καί πανηγυρίζουμε καί ἐμεῖς, τά, κατά χάρη, παιδιά της, γιατί ἔχουμε τήν βεβαία πίστη ὅτι ὁ θάνατος κάθε ἀνθρώπου πού πιστεύει στόν Ἰησοῦ, δέν ἀποτελεῖ τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς του, ἀλλά τήν ἀρχή μιᾶς ἄλλης βιοτῆς, μιᾶς ἄλλης ζωῆς, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Ἀγαπητά μου πευματικά παιδιά,

πίστη ἀκράδαντη τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶναι ὅτι, μετά τόν Θεό, τιμοῦμε, δοξάζουμε, ὑμνολογοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ὅπως διδάσκει ὁ μέγας δογματικός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἡ Θεοτόκος κατέχει τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος. Μετά τόν Τριαδικό Θεό μας, τιμοῦμε Αὐτήν, τήν Πρώτη μετά τόν Ἕνα.

Δέν τήν λατρεύουμε ὡς Θεό, ὅπως οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἀλλά τήν τιμοῦμε ὡς τόν τελειότερο ἄνθρωπο, πού γεννήθηκε στήν γῆ, ὡς τήν ἁγιωτάτη παγκάθαρη γυναίκα, ἡ ὁποία μέ τήν ἁγνότητά της ἥλκυσε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἔγινε Μητέρα Θεοῦ.

Δέν τήν ὑποβιβάζουμε ὡς ἁπλή συνεργάτη στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, ὅπως οἱ Προτεστάντες, ἀλλά τήν θεωροῦμε αἰτία τῆς σωτηρίας μας, μιά πού, χωρίς Αὐτήν, ἦταν ἀδύνατον νά πραγματοποιηθεῖ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Μέ τούς Πατέρες τῆς Τρίτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀληθῶς, Θεοτόκον τήν ὁμολογοῦμε, μέ τούς ὑμνῳδούς τήν μεγαλύνουμε, μέ τήν φωνή τῆς Ἐκκλησίας τήν εὐφημοῦμε, μέ τόν Ἀρχαγγελικό ἀσπασμό τήν χαιρετοῦμε: “Χαῖρε Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Μαριάμ, Χαῖρε Μῆτερ τῆς Ζωῆς, Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε”. Μή παύσεις να δέεσαι γιά τά παιδιά σου. Σκέπασε ὅλους μας καί προστάτεψέ μας ἀπό κάθε κακό.

“Κεχαριτωμένη, δοξασμένη, Παντάνασσα, ἀπό τήν ἄφθονη ἐκείνη ἡλιοβολία τοῦ θείου φωτός, ὅπου χαίρεσαι, παρισταμένη ἐκ δεξιῶν τοῦμονογενοῦς σου Υἱοῦ, ἀπέστειλε ἐδῶ κάτω καί σέ ἐμᾶς, τούς εὐλαβεῖς δούλους σου, μία μακαρία ἀκτίνα, γιά νά εἶναι φῶς στόν ἐσκοτισμένο μας νοῦ καί φλόγα στήν ψυχραμένη μας θέληση, γιά νά βλέπουμε νά περιπατοῦμε ὀρθά στήν ὁδό τῶν θείων δικαιωμάτων. Ἐμεῖς, μετά Θεό, σέ ἐσένα τοῦ Θεοῦ τήν Μητέρα καί Μητέρα μας ἔχουμε τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας· Σέ ἐσένα ἐλπίζουμε τήν στερέωση τῆς Ἐκκλησίας· τήν ἀντίληψη τοῦ Ὀρθοδόξου γένους· τήν σκέπη τῆς εὐλαβοῦς πατρίδος μας, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἄμαχό σου βοήθεια. Ναί, Παναγία Παρθένε, ναί, Μαρία, ὄνομα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ χαρά, ἡ παρηγορία, τό καύχημα τῶν Χριστιανῶν· δέξου τήν νηστεία καί παράκληση τῶν ἁγίων τούτων ἡμερῶν, πού κάναμε εἰς τιμήν σου, ὡς θυμίαμα εὐπρόσδεκτο· καί ἀξίωσέ μας, καθώς ἐδῶ στήν Ἐκκλησία εὐλαβῶς ἀσπαζόμαστε τήν ἁγία καί θαυματουργό σου εἰκόνα, ἔτσι καί ἐκεῖ στόν Παράδεισο νά δοῦμε αὐτό τό μακάριό σου πρόσωπον, τό ὁποῖο νά προσκυνοῦμεν σύν τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, εἰς τούς ἀπεράντους αἰώνας”. Ἀμήν (Ἠλία Μηνιάτη, Διδαχαί).

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Ἡ Παναγία νά εἶναι βοήθεια ὅλων μας.

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης καί πνευματικός Πατέρας σας

† Ο ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣΓια να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή" για να συνεχίσετε ή "Ρυθμίσεις απορρήτου" για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των cookies ή να επιλέξετε ποια θα αποδεχθείτε.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.


Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες