ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32α ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ν. ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

*********

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32α

ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων.

Πρός

τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς ἄρχοντες καί τόν πιστό λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

“εἴδομεν γάρ αὐτοῦ τόν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καί ἤλθομεν

προσκυνῆσαι αὐτῷ Ματθ. 2,2.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

γλυκόλαλα σήμαναν, καί πάλι, οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν καί μᾶς προσκάλεσαν νάἑορτάσουμε πανηγυρικά τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας. Μελῴδησαν τήν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά τόν ὁδηγήσει στόν Παράδεισο.

Πόσο, στ’ ἀλήθεια, μεγάλη εὐλογία ἀποτελεῖτό γεγονός ὅτι ἀνήκουμε στήν ἁγία μας Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία! Τό ὅτι εἴμαστε παιδιά της. Τό ὅτι μέσα σέ Αὐτήν ἔχουμε τήν χάρη, ὡς μέλη Της, ὄχι μόνον νά θυμόμαστε, ἀλλά καί νά βιώνουμε τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα, λοιπόν, καί πάλι, στίς Ἐκκλησιές μας, μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ζοῦμε ἐκείνην τήν Ἅγια Νύχτα τήν Χριστουγεννιάτικη. Μετέχουμε σέ Αὐτήν, γινόμαστε τμῆμα της. Συμπρωταγωνιστοῦμε στό μεγάλο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀπολαμβάνουμε τόν δοξολογικό ὕμνο τῶν ἀγγέλων, φωτιζόμαστε ἀπό τό φῶς τοῦ ἀστέρος, προσκυνοῦμε τόν νεογέννητο Ἰησοῦ μαζί μέ τούς ποιμένες, θαυμάζουμε τά δῶρα τῶν μάγων, ὑποκλινόμαστε στήν σεμνότητα τοῦ δικαίου Ἰωσήφ, μένουμε ἔκθαμβοι ἀπό τήν παρθενική ὡραιότητα τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ὁμολογοῦμε τήν σωτήρια εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο!

Πόσο ὄμορφα, αὐτήν τήν ἐμπειρία τῶν πιστῶν περιγράφει ὁ ποιητής Γεώργιος Δροσίνης! Ἄς τόν ἀκούσουμε:

“Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη

λυγοῦν τά πόδια

καί προσκυνοῦν γονατιστά στή φάτνη τους

τά ἄδολα βόδια.

Κι ὁ ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα,

σταυροκοπιέται

καί λέει μέ πίστη ἀπ’ τῆς ψυχῆς τ’ ἀπόβαθα

Χριστός γεννιέται!

Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη

κάποιοι ποιμένες

ξυπνοῦν ἀπό φωνές ὕμνων μεσούρανες

στή γῆ σταλμένες.

Κι ἀκούοντας τά «Ὡσαννά» ἀπ’ ἀγγέλων στόματα

στό σκόρπιο ἀέρα,

τά διαλαλοῦν σέ χειμαδιά λιοφώτιστα

μέ τή φλογέρα.

Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη

-ποιός δέν τό ξέρει;-

τῶν μάγων κάθε χρόνο τά μεσάνυχτα

λάμπει τό ἀστέρι.

Κι ὅποιος τό βρεῖ μέσα στ’ ἄλλα ἀστέρια ἀνάμεσα

καί δέν τό χάσει,

σέ μιά ἄλλη Βηθλεέμ, ἀκολουθώντας το,

μπορεῖ νά φτάσει”.

Καθώς διαβάζω τό ὄμορφο αὐτό ποίημα,ἀναλογίζομαι πόσοι ἄνθρωποι, παρ’ ὅτι τούς δόθηκε καί τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά ἀκολουθήσουν τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ, πού ὁδηγεῖ στόν Χριστό, νά ζήσουν, δηλαδή, τό μεγαλεῖο τῆ ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, αὐτοί, “ταμπουρωμένοι” στόν ἐγωισμό τους καί ὑποταγμένοι στά πάθη τους, ἀρνοῦνται νά ζήσουν μέ τόν Χριστό, μέ ἀποτέλεσμα νά στερήσουν ἀπό τόν ἑαυτό τους τήν πιό σπουδαία καί σημαντική ἐμπειρία, τήν ἐμπειρία τῆς λύτρωσης.

Ἐκλεκτά πνευματικά παιδιά μου,

μέσα στήν σκληρή καθημερινότητά μας, στήνκαθημερινότητα τῶν πολέμων, τῆς βίας, τῶν βιασμῶν, ψυχικῶν καί σωματικῶν, τῆς φτώχειας, τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων, ὁ ἄνθρωπος, μέ ἀγωνία,  προσπαθεῖ νά ἐντοπίσει τήν αἰτία ὅλης αὐτῆς τῆς ἠθικῆς, κοινωνικῆς, πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς παρακμῆς. Εἰδικοί ἐπιστήμονες δίνουν τίς δικές τους ἀπαντήσεις, χωρίς, ὅμως, νά προτείνουν ἀποτελεσματικές λύσεις. Ἀναφέρονται, συνεχῶς, στά προβλήματα καί στιγματίζουν τά ἐγκλήματα, χωρίς, ὅμως, νά ἀναζητοῦν τήν αἰτία τους καί νά ὁρίζουν τήν θεραπεία τους. Ἔτσι, συνεχόμενα τά πράγματα περιπλέκονται καί τά προβλήματα αὐξάνονται. Καί στό κέντρο ὅλων αὐτῶν τῶν καταστάσεων ὁ ἄνθρωπος, τραγικά ἀδύναμος νά ζήσει τή ζωή του μέ χαρά καί εἰρήνη.

Σέ αὐτήν τήν ἀδιέξοδη κατάσταση, καί πάλι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας ἀπαντᾶ, φωτίζει καί θεραπεύει. Ὁ μεγάλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἅγιος Γρηγόριος, ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, διαπιστώνει τόν λόγο τῆς κατάπτωσης τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει: “Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό, ἤ θηρίο γίνεται ἤ δαίμονας”. Νά ἡ ἀπάντηση, γιατί ὁ ἄνθρωπος ἔγινε θηρίο. Ἐπειδή ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν Θεό. Πούλησε τήν ψυχή του στό σκοτάδι, ἀντί πινακίου φακῆς. Ἀρνήθηκε τόν Χριστό, πιστεύοντας ὅτι θά γίνει ἐλεύθερος καί, στήν πραγ-ματικότητα, ἔγινε δοῦλος τοῦ πιό φρικτοῦ δυνάστη, τοῦ διαβόλου. Καί σάν θηρίο, τό μόνο πού γνωρίζει νά κάνει, εἶναι νά καταστρέφει, νά φονεύει, νά βιάζει, νά πατᾶ ἐπί πτωμάτων, γιά νά ἐξελιχθεῖ, νά στερεῖ τήν ἐλευθερία τῶν ἄλλων στό ὄνομα τῆς δικῆς του ἐλευθερίας. Ἐκδιώξαμε τόν Θεό ἀπό τή ζωή μας καί ἰδού τά τραγικά ἀποτελέσματα τῆς ἐπιλογῆς μας.

Ἡ θεραπεία γιά τήν τρομερή αὐτή ἀσθένεια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι μοναδική. Εἶναι ἡ ἐπιστροφή μας στόν Θεό μέ μετάνοια. Σέ Αὐτόν, πού μᾶς ἔπλασε μέ ἀγάπη καί μᾶς γνωρίζει, ὡς δημιουργός μας, καλύτερα ἀπό τόν καθένα. Μόνον Αὐτός μπορεῖ νά θεραπεύσει τήν ἀνίατη ἀσθένειά μας. Μόνον Αὐτός μπορεῖ νά ἰάσει τό μέγα τραῦμα μας. Αὐτό, ἄλλωστε, ἔκανε μέ τήν ἐνανθρώπησή Του. Μᾶς προσέλαβε καί μᾶς θεράπευσε. Μᾶς ἀγάπησε καί μᾶς ἔσωσε. Κατῆλθε ἀπό τούς οὐρανούς, γιά νά ἀνεβοῦμε ἐμεῖς στούς οὐρανούς. Ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς θεοί, κατά χάριν. Ἔγινε τό πᾶν, γιά νά ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς τό πᾶν, δηλαδή τόν Ἴδιο.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά, 

Ἅγια Νύχτα Χριστουγέννων ἡ σημερινή καί ὑπάρχει ἀκόμη ἐλπίδα νά γίνει ὁ κόσμος μας αὐτό, πού πλάσθηκε νά εἶναι, δηλαδή κόσμημα, καί ὁ ἄνθρωπος αὐτό, πού πλάσθηκε νά γίνει, δηλαδή ἄνθρωπος, σέ πλήρη ἀγαπητική κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους του. Ἡ ἐλπίδα αὐτή ἔχει ὄνομα: Ἰησοῦς Χριστός. Ἔχει καί τόπο: τήν Ἐκκλησία Του. Ἔχει καί ἀτμόσφαιρα: τήν ἀγάπη Του. Ἔχει καί ἔνδυμα: τήν ταπείνωσή Του. Ἔχει καί σκοπό: τήν σωτηρία μας.

Καί ἄς ἀνοίξουμε, λοιπόν, διάπλατα τίς καρδιές μας στόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου καί ἡ σωτηρία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Καί τότε θά εἰρηνεύσουν ὅλοι καί ὅλα. Τότε θά ἀγαπηθοῦμε μέ ὅλους καί μέ ὅλα. Τότε θά χαιρόμαστε μέ ὅλους καί μέ ὅλα. Γιατί τότε τά πάντα θά ζοῦν μέσα στήν ἀγάπη καί στό ἔλεος τοῦ Χριστοῦ.

Ἄς ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, τό λαμπρό ἀστέρι, τό ὁποῖο, κατά τόν ποιητή: “ὅποιος τό βρεῖ μέσα στ’ ἄλλα ἀστέρια ἀνάμεσα καί δέν τό χάσει, σέ μιά ἄλλη Βηθλεέμ, ἀκολουθώντας το, μπορεῖ νά φτάσει”.

Ὡς ἐπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας σας, εὔχομαι, σέ ὅλους σας, τά φετινά Χριστούγεννα νά βροῦμε τή Βηθλεέμ μας, γιά νά γιορτάσουμε ἀληθινά Χριστούγεννα, Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό!

Ἔτη πολλά κι εὐλογημένα! 

Μέ πολλές ἑόρτιες πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης καί Πνευματικός Πατέρας σας

+ Ο ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣΚέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή" για να συνεχίσετε ή "Ρυθμίσεις απορρήτου" για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των cookies ή να επιλέξετε ποια θα αποδεχθείτε.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.


Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες